Umgängesstöd

Ibland är problemen så stora inom en familj att en insats från samhället behövs. Genom bevakat umgänge/umgängesstöd kan barn och deras föräldrar tillfälligt få hjälp i umgänget med varandra.

Våra kontaktpersoner som arbetar, på uppdrag från socialtjänsten, med umgängesstöd (f.d. bevakat umgänge) har erfarenhet av kontaktmannaskap och/eller familjebehandling. Vår erfarenhet av umgängesstöd är att tydliga uppdrag är viktigt för att kunna göra det möjligt för barnet och föräldern att ha ett trevligt och tryggt umgänge.

Det måste innan första umgängestillfället stå klart för personal som medverkar vilka förutsättningar som gäller. När det är påkallat ska kontaktpersonen träffa barnet samt föräldrarna innan första umgängestillfället. Frågeställningar som är viktiga att klarlägga innan umgänge är bland annat dessa:

– Anledning till behov av umgängesstöd? Vad har föregått detta?

– Mellan vilka tider ska umgänget ske? Hur går hämtning/lämning till?

– Var ska umgänget ske och vilka ska närvara? Umgänget kan utövas i våra lokaler om så önskas.

– Om situationen känns otrygg (t.ex. beroende på psykisk ohälsa, affekttillstånd eller misstankar om drogpåverkan), hur ska kontaktpersonen då agera? Vem ska kontaktas?

– Finns det personer utöver föräldrar och barn i nätverket som kommer vara delaktiga i umgänget?

– Hur ska dokumentationen se ut? Vad ska den innehålla?

– Under hur lång period ska umgängesstödet pågå?

– Vad är målet med umgängesstödet?

Ansvarsfrågan för umgänget bör vara klarlagt för de inblandade. Sekretessfrågor och anmälningsplikten behöver ibland förtydligas.