METODER

För att bibehålla en god kvalité arbetar vi efter olika metoder som är beprövade och ger goda resultat.

MI (motiverande samtal) är en strukturerad samtalsmetod som används i syfte att påverka till att det sker en förändring i en människas liv. Metoden är väl lämpad i arbete med människor som har en missbruksproblematik. Metoden fungerar även bra i andra sammanhang där det finns en strävan efter en personlig förändring.

Signs-of-safety är en utredningsmetod som används av socialtjänsten i barnutredningar. Metoden är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Våra behandlare är utbildade i metoden för att i samarbete med socialtjänsten och klienter kunna arbeta med att uppnå den säkerhet som behövs för att socialtjänsten ska kunna avsluta ett ärende.

BBIC (barnens behov i centrum) är ett verksamhetssystem som används av socialtjänsten i barn- och ungdomsutredningar. Våra behandlare har fått internutbildning om BBIC för att kunna arbeta efter de vårdplaner och genomförandeplaner socialtjänsten sammanställer.