Kvalitetsarbete

Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grund och strävar efter ett aktivt deltagande av barnet/den unge och det ursprungliga nätverket. Alla barn/unga har rätt att bemötas med respekt, bli tagna på allvar och lyssnade till. Vi tar reda på vilka önskemål barnet/den unge har när det gäller behandlingen eller stödet och försöker, i möjligaste mån, nå fram till lösningar och målsättningar i samförstånd. Viktigt är också att ta reda på vad barnet/den unge vill när det gäller fritidsaktiviteter, skolgång, praktik osv.

Den ansvariga handläggaren på Familjestödsgruppen stöttar jour- och familjehemmen att motivera barnet/den unge att vara delaktig i behandlingen, vara med och påverka och ta ansvar för den egna situationen.

Vi håller tät personlig kontakt med våra jour- och familjehem för att i möjligaste mån se till så att de alltid har ett respektfullt förhållningssätt. Vi har även enskild kontakt med barnet/den unge minst en gång i månaden. Vi frågar då efter vad han/hon tycker om placeringen. Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Vi är också alltid tydliga med att barnet/den unge kan vända sig direkt till familjehemskonsulenten på Familjestödsgruppen. För avvikelser ockh klagomål har vi fastlagda rutiner. Våra jour- och familjehem kontaktar oss omedelbart via telefon och skriver en rapport över det inträffade. Informationen vidarebefordras omgående till Socialtjänsten, senast nästkommande vardag. Är händelsen av mer akut karaktär vidtar vi naturligtvis de åtgärder som krävs omedelbart.

Vi går igenom samtliga avvikelserapporter och samtal vi haft med våra placerade barn och ungdomar. Vi utvärderar om det kan finnas strukturella förändringar som skulle kunna förbättra vår verksamhet. Vårt kvalitetsarbete pågår ständigt och vi har möjlighet att snabbt föra ut information och genomföra förbättringar i det praktiska arbetet.

För att säkerställa att uppdraget följs rapporterar våra jour- och familjehem skriftligen till oss minst en gång i månaden, enligt en tydlig fastställd mall. Familjestödsgruppen lämnar månadsrapporter till Socialtjänsten. Efter avslutad placering utvärderas insatsen med barnet/den unge och dess nätverk.

Samtliga jour- och familjehem vi anlitar är utredda och godkända. De erhåller extern handledning en gång i månaden och deltar i kompetensutveckling. Vi begär också årligen utdrag ur belastningsregistret.