Så går placeringen till

 

När Familjestödsgruppen kontaktas av socialtjänsten med en förfrågan om jourhem eller familjehem upprättas omgående en kontakt med en ansvarig jour- och familjehemskonsulent. Därefter återkommer vi med ett eller flera förslag, oftast inom en timme. Vi har alltid barnet/den unges behov i centrum när vi matchar med jour- eller familjehem och föreslår lämpliga boenden.

Om det finns önskemål om det ordnar vi också med det praktiska kring placeringen, det vill säga, hämtar och kör till boendet. Konsulenten på Familjestödsgruppen ansvarar för att målsättningarna för placeringen följs och håller tät kontakt med jour- eller familjehemmet och socialtjänsten. Våra jour- och familjehem kan när som helst vända sig till våra konsulenter för stöd och praktisk hjälp. Efter kontorstid har vi jour för att alltid finnas till hands.

Vi har alltid en utvärdering efter 45 dagar från det att placeringen genomförts där konsulenten tillsammans med enhetschef på Familjestödsgruppen går igenom ärendet. Finns det frågeställningar kontaktas socialtjänsten för att tydliggöra uppdraget. Vi arbetar alltid efter socialtjänstens vårdplan.

Vi har således alltid samma ärendegång enligt:

Förfrågan -> matchning -> uppdragsbekräftelse/placering -> uppstartsmöte -> 45-dagars utvärderingsperiod -> 90-dagars utvärderingsperiod.

Både barnet/den unge och familjen kan när som helst vända sig till oss för stöd och praktisk hjälp.